INFO „Nowa Piątka” w realizacji

Tomasz Zieliński – poseł na Sejm RP omawiał propozycje rządu, tzw. „Nową Piątkę PiS”.

Z przedstawicielami mediów spotkał się w swoim biurze poselskim przy ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Od 1. lipca 2019 r. wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastka” dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, program Mama 4+, obniżenie kosztów pracy – to „nowa piątka PiS”, którą szczegółowo omawiał na spotkaniu poseł Zieliński.

NOWA PIĄTKA PIS TO:

RODZINA 500+ od pierwszego dziecka. Od 1 lipca, dla wszystkich rodzin, w których jest jedno lub więcej dzieci, nie będzie progu finansowego, warunkiem otrzymania jest złożenie wniosku.

MŁODZI Brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Ulga obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę / zlecenie, nie będzie dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą.

PRACA Obniżenie kosztów pracy. Podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących.

STARSI I SŁABI Emerytura +. Dodatkowe 1100 zł dla każdego emeryta i rencisty rocznie, wypłata w maju, wypłata również dla osób, które pobierają emerytury cząstkowe.

INFRASTRUKTURA Przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów. Nie planujemy odtworzenia państwowego PKS, gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne, w których każdy przewoźnik będzie mógł startować.

BUDŻET PAŃSTWA JEST GOTOWY, BY SFINANSOWAĆ #NOWAPIĄTKAPIS. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja budżetu nie będzie potrzebna i wystarczą przesunięcia wewnątrz już obowiązującej ustawy budżetowej.

ROCZNY KOSZT programu odbudowy lokalnych połączeń autobusowych to ok. 800 mln zł, zwolnień z PIT do 26. roku życia – 2-3 mld zł, wyższych kosztów uzyskania przychodu 7-10 mld zł, Emerytury Plus – 9-10 mld zł, a uzupełnienia programu 500 plus – ok. 18,5 mld zł.RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE MAMA 4 PLUS

CHCEMY UHONOROWAĆ OSOBY, KTÓRE PODEJMUJĄC SIĘ TRUDU WYCHOWANIA LICZNIEJSZEJ RODZINY MUSIAŁY ZREZYGNOWAĆ LUB NIE MOGŁY PODJĄĆ PRACY ZAROBKOWEJ. To pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci – ogromną wartość.

UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NIE BĘDZIE ZWIĄZANE Z WCZEŚNIEJSZYM OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, JEST ŚWIADCZENIEM FINANSOWANYM Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Z PROGRAMU BĘDZIE MOGŁA SKORZYSTAĆ:

Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci,
Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. Dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat,
Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat,
Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski,

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA. W przypadku, gdy osoba pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1 100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

ZASIĘG PROGRAMU. Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji administracyjnej.

Maluch plus

PRZEZNACZAMY NA EDYCJĘ PROGRAMU W 2019 R. 450 MLN ZŁ. Maluch Plus, obok programu Rodzina 500 plus, jest jednym z głównych filarów naszej polityki prorodzinnej.

DZIĘKI PROGRAMOWI MALUCH PLUS 2019
Liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów przekroczy 185 tys.
powstanie 27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3,
94,5 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

WSKAŹNIK UŻŁOBKOWIENIA W 2015 R. WYNOSIŁ 12 PROC., a na koniec 2019 r. – według szacunków – wyniesie prawie 25 proc.

1,6 TYS. MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH dofinansowanych w latach 2017-19

4,2 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC OPIEKI dla dzieci niepełnosprawnych w o 2019 r.

W 2018 R. DZIĘKI PROGRAMOWI:
powstało 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech,
blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych.

OD 2019 R. ZMIENIŁO SIĘ DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca – dofinansowanie wzrosło z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększyło się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają już takie placówki z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

2018 ROK PRZYNIÓSŁ TEŻ WIELE ZMIAN MAJĄCYCH UŁATWIĆ ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ŻŁOBKÓW. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, wprowadzono normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy, rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do zakładania żłobków i klubów dziecięcych, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać opiekunów dziennych.

Pomoc dla niepełnosprawnych:

KONSEKWENTNIE PRZEDSTAWIAMY I WDRAŻAMY KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ OBIETNICĄ POWOŁALIŚMY SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Od 2020 r. jego budżet wyniesie 2 mld zł. Chcemy zapewnić niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Do tego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

JEDNĄ Z FORM WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU JEST PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. W tym roku będzie to 60 mln zł. W ramach programu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług opiekuńczych. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZWIĘKSZYLIŚMY TEŻ DOSTĘPNOŚĆ DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG AMBULATORYJNYCH ORAZ DO REHABILITACJI.

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FINANSOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Podniesienie renty socjalnej do 1 100 zł
Zasiłek pielęgnacyjny podniesiony do 215 zł
Podniesienie specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł
Podniesienie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej – od 2019 r. – do 22 tys. zł
Podniesienie dofinansowania do pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej – od 2019 r. – do kwoty 17 796 zł.

Emerytury i renty:

OD 1 MARCA RENTY I EMERYTURY ROSNĄ O USTAWOWY WSKAŹNIK WALORYZACJI, JEDNAK NIE MNIEJ NIŻ 70 ZŁ. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%.

JEDNOCZEŚNIE PODWYŻSZONE ZOSTANĄ NAJNIŻSZE ŚWIADCZENIA:

1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (wzrost o 70,20 zł z kwoty 1 029,80 zł w 2018 r.),
825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 52,65 zł z kwoty 772,35 zł w 2018 r.).

OD 1 MARCA ROŚNIE RÓWNIEŻ RENTA SOCJALNA. WYNOSIĆ BĘDZIE 1 100 ZŁ. Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 2015 roku renta socjalna wzrosła aż o 48,7% (360 zł).

JAK WZROSNĄ PRZECIĘTNE ŚWIADCZENIA:

przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2 270,74 zł do kwoty 2 335,68,
przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł, z kwoty 1 732,21 zł do kwoty 1 781,75 zł,
przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, z kwoty 1 997,85 zł do kwoty 2 054,99 zł.

Łączny koszt uruchomienia Nowej Piątki PiS ma wynieść 40 miliardów złotych.

mat. prasowy/fot. Biuro Poselskie Tomasza Zielińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!