TOMASZÓW Nabór do projektu

Aż 23 tys. zł można otrzymać w ramach dotacji na założenie własnej firmy. Pieniądze można otrzymać z projektu „Droga do sukcesu” – realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Można liczyć także na szkolenia i wsparcie pomostowe 700 zł miesięcznie przez rok czasu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, miasta Chełm oraz miasta Zamość. Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą miały zapewnione wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie finansowe: dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 tys. zł i wsparcie pomostowe – 700 zł/mies. przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
FRL: Tomaszów Lubelski (ul. Lwowska 80, pok.2, tel.: 84 664 10 27). Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.fundacja.lublin.pl.
Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości).
Celem projektu  jest zaktywizowanie zawodowe 60 mieszkańców (30 kobiet oraz 30 mężczyzn) powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, miasta Chełm oraz miasta Zamość poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30[1] lat i więcej z terenu woj. Lubelskiego (powiatów wskazanych powyżej), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami [2],
d) osoby długotrwale bezrobotne [3],
e) osoby o niskich kwalifikacjach [4].
Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze j[5], które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).
Zakres oferowanego wsparcia:
Wsparcie doradczo-szkoleniowe
Wsparcie finansowe:
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kwota wsparcia nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia i nie więcej niż 23.000,00 zł.
Wsparcie finansowe pomostowe 700 zł./mies. przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze
Komplet dokumentów rekrutacyjnych zostanie udostępnionych na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.
Rekrutacja zaplanowana jest na miesiąc luty 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Sławomir Czerwiński, tel. 516-283-389
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 2.04
20-325 Lublin
[1] Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.
[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
[3] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to – w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
[4] Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.
[5] Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy
mat. FRL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!