TOMASZÓW Promocja Rocznika Tomaszowskiego nr 7

7 października 2018 r. odbyły się uroczystości z okazji 397 rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Edward Walewander. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod batutą mjra Bogdana Pałczyńskiego.

Uroczystości w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego rozpoczęły się koncertem pieśni patriotycznych artystów Lubelskich Scen Muzycznych – Bogusławy Matys, Huberta Świecy oraz Jana Ożóga. Po pierwszej części koncertu burmistrz miasta Wojciech Żukowski wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz powitał zaproszonych gości. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Tomasz Zieliński Poseł na sejm RP, wicestarosta powiatu tomaszowskiego Jerzy Wereszczak, dyrektor PGE Dystrybucja S.A Jan Fila, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus i radni Rady Miasta, Komitet Redakcyjny Rocznika Tomaszowskiego, autorzy artykułów zamieszczonych w roczniku, tomaszowscy regionaliści, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu miasta, reprezentanci stowarzyszeń społeczno-kulturalnych oraz mieszkańcy miasta.

Następnie zebrani wysłuchali referatu Wojciecha Dziedzica pt. „Tomaszowskie wizyty Marszałka Piłsudskiego”. Kolejny prelegent Urszula Fidacka przedstawiła wykład pt. „Budynek Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim”

W kolejnym punkcie programu Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski wręczył Medale za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego. W br. otrzymali je:

  • Tomasz Zieliński – za wieloletnie zaangażowanie w rozwój samorządności oraz współpracę na rzecz rozwoju i promocji Miasta Tomaszowa Lubelskiego,
  • Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski PGE Dystrybucja S.A. – za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta Tomaszów Lubelski – medal odebrał Jan Fila Dyrektor PGE Dystrybucja oddział Tomaszów Lubelski,
  • Stowarzyszenie „Nowe Miasto” w Tomaszowie Lubelskim za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju i promocji Miasta Tomaszowa Lubelskiego – medal odebrała Regina Kęczkowska Prezes Stowarzyszenia

Podczas uroczystości miało miejsce również przedstawienie laureatów Wojewódzkiego konkursu literackiego „Moja rodzina w niepodległej” zorganizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk i Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i okolicznościowe dyplomy które wręczył Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jarosław Korzeń.

Prezentacji najnowszego numeru 7/2018 „Rocznika Tomaszowskiego” dokonał Janusz Brodowski zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tomaszowskiego”.

Uroczystości 397. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa przez króla Zygmunta III Wazę zakończyła druga część koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu artystów Lubelskich Scen Muzycznych.

mat. UM w TL

Rocznik do kupienia w TTR ul. Zamojska 2 /2 piętro/ lub w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” ul. Kościelna 9

7 października 2018 roku w dawnym Sejmiku Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości z okazji 397. rocznicy nadania prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę dla Tomaszowa, Janusz Brodowski – zastępca redaktora naczelnego zaprezentował najnowsze wydawnictwo Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego jakim jest kolejny 7. numer Rocznika Tomaszowskiego. Zespołowi Redakcyjnemu w składzie: redaktor naczelny – prof. dr hab. Marek Sioma, Janusz Brodowski – zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji, Wojciech Dziedzic – redaktor tematyczny udała się inicjatywa kontynuowania wydawania Rocznika Tomaszowskiego, wydawnictwa na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, które dokumentuje w sposób naukowy historię, tradycję oraz ludzi związanych z tą ziemią. Rocznik w poruszanej tematyce nie ogranicza się do samego miasta Tomaszowa Lubelskiego ale ogarnia cały powiat tomaszowski oraz teren Ordynacji Zamojskiej

Rocznik Tomaszowski 7/2018 składa się z siedmiu rozdziałów.

Rozdział pierwszy pt. Artykuły zawiera następujące opracowania: Tomaszów Lubelski jako ośrodek władz administracyjnych w latach 1815–1918 autorstwa Krzysztofa Latawca z Lublina, Fabryki ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach Tomaszowskich – autorzy Zdzisław Pizun z Lubyczy Królewskiej i Ryszard Gawryś mieszkający w Belgii, Rodzina de Mezerów i jej wkład w rozwój polskiego przemysłu ceramicznego na przykładzie manufaktur w Korcu, Baranówce i Tomaszowie LubelskimMariusza Lewko z Siedlisk, Profesorowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym, na podstawie wspomnień i materiałów źródłowych – część 2 – autor Robert Czyż z Tomaszowa Lubelskiego, Budynek Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pani Urszuli Fideckiej z Zamościa, Majątek Lubycza Królewska w okresie międzywojennym – autor Tomasz Róg z Cieszanowa, Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna (1938–1939). Przebieg wydarzeń na terenie powiatu tomaszowskiego autorstwa ks. Krzysztofa Grzesiaka z Lublina, Rudolf Reder – ocalały z obozu zagłady w Bełżcu. Uwagi i postulaty badawcze autorstwa Jarosława Jońca z Tomaszowa Lubelskiego oraz Los ludności na terenie powiatu tomaszowskiego w okresie II wojny światowej – próba ujęcia zbiorowego w świetle dokumentacji powojennej z lat 1944–1950 pani Ewy Koper z Tomaszowa Lubelskiego.

Rozdział Miscellanea dedykowany jest setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zawarte są w nim dwa artykuły redaktora Wojciecha Dziedzica: pierwszy pt. Tomaszów – pierwsze dni wolności i drugi pt. Tomaszowskie wizyty marszałka Piłsudskiego. Rozdział Materiały Źródłowe zawiera artykuł Pani Katarzyny Warmińskiej-Mazurek z Tomaszowa Lubelskiego pt. Wspomnienia austriackiego kapelana z czasów I wojny światowej. W rozdziale tym zamieszczono także wspomnienia z lat okupacji Jerzego Hłasko ps. Wej pt. Aby Polak był zawsze Polakiem, a Polska zawsze Polską. Jerzy Hłasko w czasie II wojny światowej żołnierz Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, w 8. pułku piechoty Legionów w tzw. małym sabotażu, później w 9. Pułku piechoty Legionów – w tzw. Drużynie Wschodniej. Aresztowany w marcu 1945 r., ponad rok przebywał w więzieniu na Zamku w Lublinie. Wspomnienia do druku przygotował Janusz Brodowski.

W rozdziale Sylwetki Magdalena Malec-Tereszczuk z Tomaszowa Lubelskiego przedstawiła postać tomaszowskiej lekarki pani Aliny Mazurek-Bilińskiej a Henryk Welcz z Lublina – postać Aleksandra Kowala – Skrzypka z Majdanu Górnego.

W rozdziale Z Żałobnej Karty wspominane są cztery osoby zmarłe w 2017 roku związane z Tomaszowem Lubelskim i ziemią tomaszowską. Elżbieta Sobieszczańska z Bielska Białej – wspomina Macieja Stanisława Sobieszczańskiego współpracownika Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego. Wspomnienie o Marku Świtce pasjonacie społecznego działania i nauczycielu z powołania napisał Robert Czyż. Ks. profesor Edward Walewander z Lublina napisał wspomnienie pt. Siostra Helena Pasieczna in memoriam, a Mariusz Koper z Lublina przy współpracy Stanisława Predko z Żurawiec napisał wspomnienie pt. Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski.

Rozdział Recenzje przybliża Czytelnikowi następujące wydawnictwa: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, pod redakcja red. Mariusza. Kopra – recenzent Wojciech Dziedzic, Wydanie autorskie ekslibrisów Romana i Marzanny Muchy z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu i 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim – recenzent Wojciech Dziedzic oraz Ulhówek – dzieje miejscowości od czasów rozbiorów do zakończenia akcji „Wisła” autorstwa Szczepana Żmudzkiego – recenzent Robert Czyż.

Ostatni rozdział Kronika zawiera wydarzenia w Tomaszowie Lubelskim w 2017 roku opracowane przez Janusza Brodowskiego

Tak jak w roku ubiegłym inicjatywa wydawania rocznika spotkała się z zainteresowaniem i ze zrozumieniem władz miejskich i wojewódzkich, skąd tomaszowscy regionaliści otrzymali dofinansowanie na to wydawnictwo, za co J. Brodowski podziękował Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, Staroście Tomaszowskiemu Janowi Kowalczykowi i Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu. Ok. 35% kosztów wydawnictwa pokryło ze środków własnych Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. Szczególne podziękowania skierowano do autorów poszczególnych artykułów w roczniku. Rocznik można nabyć w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, Bibliotece Pedagogicznej, Biurze Turystycznym „Quand” i w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!