TOMASZÓW Sesja Rady Miasta [26 stycznia]

26 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XL sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Udzielenie pomocy finansowej w 2018 roku Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu
 13. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
 15. Zmiana uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok
 16. Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
 17. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2018
 18. Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat – nieruchomości: nr 334/7 ark. 20 o pow. 119 m2 położonej przy ul. Piekarskiej, nr 128, ark. 40 o pow. 277,13 m2 położonej przy ul. Dolnej, nr 112/1 ark. 12 położonej przy ul. Armii Krajowej, nr 11/3 ark. 13 o pow. 353 m2 położonej przy ul. Edmunda Wasilewskiego w Tomaszowie Lubelskim
 20. Wyrażenie zgody na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 21. Zmiana uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej i oddziałów klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim miejsca realizacji obowiązku szkolnego
 22. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
 23. Zakończenie obrad XL sesji VII kadencji Rady Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!