BEŁŻEC Budują kanalizację

Gmina Bełżec zakupiła między innymi prasę taśmową do prasowania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bełżcu oraz ciągnik rolniczy z przyczepą.

Zakupiona prasa Monobelt typ NP06CK o przepustowości 6 m3/h w znacznym stopniu poprawi efektywność pracy oczyszczalni. Wartość prasy to 282 383,40 zł brutto. Dostawy urządzenia i montażu dokonała firma Ekofinn-Pol sp. z o.o . z Bm. Banino woj. pomorskie.

Do transportu osadu z oczyszczalni ścieków zakupiono również w ramach w/w projektu fabrycznie nowy ciągnik rolniczy URSUS C-380 IIIB o mocy 75 KM z ładowaczem czołowym TUR-4F i szuflą o szerokości 2,2 m oraz przyczepę rolniczą jednoosiową Pronar T654/1 o ładowności 3,5 t. Zgodnie ze złożoną ofertą przez firmę „ARPIS 8” z Tyszowiec wartość zakupionego sprzętu to 182 163,00 zł brutto.

Jednocześnie po okresie przygotowawczym rozpoczęto prace budowlane przy budowie kanalizacji w Bełżcu kolektor KP-1. Włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Czarnieckiego oraz ul. Partyzantów zapoczątkowano etap budowy sieci kanalizacyjnej przewidziany w harmonogramie w br.

Działanie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

mat. UG w Bełżcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.