Polityka / Samorząd

POWIAT Budżet w powiecie (szczegóły)

Głównym punktem obrad ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 grudnia 2015 roku było uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok.
Radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2016 rok, który zakłada przede wszystkim najwięcej wydatków na remonty, przebudowy dróg powiatowych i mostów oraz remonty placówek oświatowych i samorządowych. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę ponad 21 mln zł.
BUDŻET W LICZBACH:
– Dochody powiatu wyniosą ponad 83 mln zł w tym (dochody bieżące w kwocie 64806870,00 i dochody majątkowe w kwocie 18480719,00)
– Wydatki ponad 84 mln zł,
– Deficyt około 1 mln zł pokryty ma być z planowanych przychodów, które wpływają w trakcie roku np. (przelewy z rachunków z lokat)
– W budżecie powiatu stworzono rezerwy:
a) ogólną w kwocie 200 000 zł,
b) celową w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na: (realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 160 000 zł i zadań oświatowych na kwotę 300 000 zł).
WYDATKI BUDŻETOWE – 84 mln zł
(wydatki bieżące w kwocie 62 910999,000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21 409088,00 zł)
Wydatki bieżące przeznaczono na:
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 tys zł, pozostała działalność – ponad 28 tys zł., nadzór nad gospodarką leśną – ponad 624 tys zł (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe, składki na ubezpieczenie społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych i wojewódzkich.
Transport i łączność – ponad 17 mln zł
– Drogi publiczne powiatowe – ponad 14 mln zł (wydatki bieżące osobowe, wynagrodzenie pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe i inne bieżące wydatki, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
– Drogi publiczne gminne – ponad 3 mln zł (wydatki w formie dotacji dla gmin w drodze umów lub porozumień w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019″
Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponad 120 tys zł( w tym zadania własne i zadania zlecone). Planowane wydatki dotyczą wycen nieruchomości, podziału nieruchomości oraz regulowanie stanów prawnych.
Działalność usługowa (zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, pozostała działalność):
– Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone – 342 tys zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 242 tys zł oraz zakup usług pozostałych – 100 tys zł – przekształcenie map 1:1000 do postaci cyfrowej, obiektowej,
– Nadzór budowlany- zadania zlecone ponad 405 tys zł (wydatki związane z wydatkowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki bieżące.
– Pozostała działalność – niecałe 2 mln zł (wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartgrafii oraz projektu „e – geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.
Administracja publiczna (Urząd Wojewódzki, Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, kwalifikacja wojskowa, promocja j.s.t, pozostała działalność)
– Urząd Wojewódzki – zadania zlecone – ponad 90 tys zł, wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej,
– Rada Powiatu – ok 360 tys zł, ( w tym diety radnych w kwocie 211 tys zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 125 tys zł, pracowników Biura Rady Powiatu, zakup pozostałych usług w kwocie 9 tys zł i wydatki bieżące – ponad 14 tys zł.
– Starostwo Powiatowe – 7,5 mln zł ( w tym wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez Starostwo Powiatowe – ponad 7 mln zł, w tym wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – ponad 5 mln zł, energia elektryczna i gaz – 260 tys zł, odpis na ZFŚS – 120 tys zl, inne wydatki bieżące min. usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi informatyczne, opłaty za lex – 762 tys zł oraz zakup tablic i dowodów rejestracyjnych – 696 tys zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 405 tys zł.
– Kwalifikacja wojskowa – 41 tys zł wydatki związane z wykonywaniem zadań.
– Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 17 tys zł (wydatki na nagrody konkursowe, zakupy materiałów promocyjnych)
– Pozostała działalność – zadania własne 9 tys zł (wydatki związane z realizacją projektu „Partnerstwo samorządów w promocji gospodarczej Powiatu Tomaszowskiego”, zadania zlecone – ponad 185 tys zł (planowane wydatki przeznaczone będą na nieodpłatna pomoc prawną oraz edukację prawną/ środki pochodzą od wojewody/.
Obrona narodowa- 1 tys zł (środki na szkolenie pracowników z zakresu obrony narodowej).
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (straż graniczna, ochotnicze straże pożarne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, pozostała działalność, Komenda Państwowej Straży Pożarnej)
– Straż Graniczna – 3 tys zł
– Ochotnicze Straże Pożarne – 22 tys 500 zł
– Obrona cywilna – 5 tys zł
– Zarządzanie kryzysowe – 160 tys zł (obligatoryjna rezerwa budżetowa)
– Pozostała działalność – 70 tys zł (wydatki KP PSP stacji obsługi pojazdów w tym zakup materiałów i wyposażenia)
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3 888 000,00 zł (wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Komendę PSP w Tomaszowie Lub, przede wszystkim wynagrodzenie, uposażenie funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenia roczne, uposażenia i świadczenia pieniężne, równoważniki pieniężne, wynagrodzenia bezosobowe – 3 388 800,00 zł, wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom – 229 tys zł, zakup materiałów i wyposażenia 98 tys, zakup energii 71 tys zł, podatki na rzecz budżetów j.s. t. – 29 tys zł inne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych – 71 tys 600 zł.
Obsługa długu publicznego
– Obsługa papierów wartościowych j.s.t. – odsetki od papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek – 1 mln zł – wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
– Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1,5 mln zł – planowane wydatki na ewentualne spłaty w 2016 r rat kredytów udzielonych SPZOZ w Tomaszowie Lub.
Różne rozliczenia
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ponad 526 tys zł (wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie uznanej za 2011 rok części oświatowej subwencji ogólnej.
– Rezerwy ogólne i celowe – 500 tys zł gdzie ogólna 200 tys zł i oświatowa 300 tys zł
Zadania z zakresu edukacji publicznej – Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza + rezerwa oświatowa,
– Na realizację zadań oświatowych (bieżących) w budżecie powiatu zaplanowano kwotę ok. 29 mln zł (W ujęciu na poszczególne jednostki planowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:
ZS Nr 1 – 3 mln 349 tys zł,
ZS Nr 2 – 2 mln 833 tys zł,
ZS Nr 3 – 5 mln 896 tys zł,
ZS Nr 4 – 5 mln 278 tys zł,
ZS Nr 5 – 817 tys zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 4 mln 843 tys zł,
Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ – 70 tys zł, TZDZ w Tomaszowie Lub – 433 tys zł,
Szkoła działająca przy Stowarzyszeniu „Nowe Miasto” – 170 tys zł,
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy PSOUU „Koło” w Tomaszowie Lub. – 732 tys zł,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UU – 2 mln 796 tys zł,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Kościuszki – 31 tys zł,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Petera – 22 tys zł,
Schronisko Susiec – 5 tys. zł,
Inne wydatki oświatowe m. in. dokształcanie – 115 tys zł,
Rezerwa oświatowa – 300 tys zł.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia – „Szpitale ogólne”, kwota dotacji w kwocie 5 mln 500 tys zł dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub.
– „Programy polityki zdrowotnej” – 25 tys zł na realizację programów profilaktycznych,
– „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – 2 mln 890 tys zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej, – zaplanowana kwota to: 8 mln 971 tys zł
zadania własne placówki opiekuńczo wychowawcze – 1 mln 100 tys zł, domy pomocy społecznej – ponad 3 mln zł, Rodziny zastępcze – 972 tys zł, Powiatowe centra pomocy rodzinie – 732 tys zł, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 275 tys zł, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 208 tys zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74 tys zł, Powiatowy urząd pracy – 2 mln 492 tys zł
zadania zlecone Ośrodki wsparcia – 253 tys zł, Zadania w zakresie pomocy w rodzinie – 356 tys zł, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 172 tys zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki – 134 tys zł,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 696 tys zł
– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20 tys zł
– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 50 tys zł
– Biblioteki – dotacja do instytucji kultury – 70 tys zł
– Muzea – dotacje do instytucji kultury – 531 tys zł
– Pozostała działalność – 25 tys zł (wydatki bieżące)
Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 50 tys zł ( w tym z tytułu dotacji do jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 30 tys zł oraz nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 20 tys zł.
NIERUCHOMOŚCI POWIATU TOMASZOWSKIEGO PRZEWIDZIANE DO SPRZEDAŻY W 2016 ROKU:
1) Nieruchomość położona w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej:
– oznaczona numerami działek 2/2, 3/3, 3/5, 29/4 i 29/6 o łącznej powierzchni 0,8507 ha – cena z wykazu nieruchomości – 500 000 zł.
– oznaczona numerem działki 29/1 o powierzchni 0,6843 – cena z wykazu nieruchomości – 1 400 000 zł.
2) Nieruchomość położona w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Szkolnej, wydzielona z działki nr 138 zabudowana budynkiem byłego internatu przy byłym Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej – szacowana cena – 2 000 000 zł
mat. blog Witolda Pitury – Radnego Rady Powiatu/ http://witold-pitura-blizej-powiatu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *