Tyszowce

TYSZOWCE Mówili o ochronie dziedzictwa archeologicznego

„Ochrona Dziedzictwa Archeologicznego” – to temat wczorajszego szkolenia, w którym udział wzięli policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej a także administratorzy obiektów sakralnych.
Celem zorganizowanego w Tyszowcach spotkania było przybliżenie problematyki handlu dziełami sztuki pozyskanymi w wyniku grabieży stanowisk archeologicznych, podstaw prawnych ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce oraz bezpieczeństwa osób na stanowiskach archeologicznych.
Wczorajsze szkolenie zamknęło cykl tegorocznych szkoleń zorganizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie dla policjantów z jednostek terenowych Policji województwa lubelskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej a także administratorów obiektów sakralnych pod wspólnym tytułem: „Ochrona Dóbr Kultury Narodowej”.
Szkolenie zorganizowano z inicjatywy  Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – nadinsp. Dariusza Działo oraz pod patronatem Pana Mariusza Zająca – Burmistrza Tyszowiec.
Celem szkolenia było przybliżenie problematyki handlu dziełami sztuki pozyskanymi w wyniku grabieży stanowisk archeologicznych, podstaw prawnych ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce, specyfiki archeologicznych zabytków ruchomych oraz bezpieczeństwa osób na stanowiskach archeologicznych.
Przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie – Pani Agata Byszewska i Pan Marcin Sabaciński, w oparciu o program przygotowany specjalnie dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, poruszyli kwestie prawne oraz rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko dobrom kultury. Pomimo, że skala zagrożenia tego typu przestępczością jest stosunkowo niewielka, to poniesione w wyniku tych przestępstw straty materialne i kulturowe są nieocenione.
Nawiązując do posiadanych zbiorów archeologicznych, ponownie podkreślono wagę ich dokumentowania, ponieważ jest to nie tylko zabezpieczenie na wypadek kradzieży, ale także niezbędny materiał identyfikacyjny dla Policji. Podkreślono fakt, że dokumentacja wykonana w postaci opisowej, wzbogacona o barwne fotografie przedmiotów jest podstawą efektywnych działań Policji i wykorzystywana jest nie tylko podczas identyfikacji, gdy przedmiot zostanie już znaleziony, ale dużo wcześniej, w fazie zgłoszenia kradzieży i rozpoczęcia przez Policję poszukiwań utraconych przedmiotów zabytkowych.
Prelegenci z NID poruszyli także problem modnego w ostatnim czasie prowadzenia amatorskich poszukiwań za pomocą sprzętu elektronicznego (wykrywacza metali), które de facto są dewastacją stanowisk archeologicznych. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie wyklucza prowadzenia poszukiwań przy użyciu sprzętu elektronicznego, w tym wykrywaczy metali. Należy jednak pamiętać o uprzednim uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  Do tej wypowiedzi nawiązał Pan Dariusz Kopciowski – Główny Specjalista Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. W celu uzyskania niniejszego pozwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączoną do niego pisemną zgodą właściciela gruntu na którym poszukiwania będą się odbywać. Prowadzenie poszukiwań,  bez zgody właściciela gruntu naruszałoby konstytucyjną zasadę poszanowania własności.
Należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Nieprzypadkowe było także miejsce wczorajszego szkolenia, na które wybrano miejscowość Tyszowce. Gmina Tyszowce słynie województwie lubelskim ze znakomicie zachowanych stanowisk archeologicznych (Grody Czerwieńskie, Grzęda Sokalska). Możliwość odwiedzenia tych stanowisk była niezmiernie wartościowa dla uczestników, szczególnie w aspekcie bezpośredniego kontaktu z historią.
mat. KPP TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *