BEŁŻEC Sesja Rady Gminy

Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Bełżcu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego i Długotrwałego Bezrobocia na lata 2016-2023”,
6.2. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec,
6.3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
6.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.