INFO Rekomendacje MRPiPS

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przekazał wójtom, burmistrzom i prezydentom miast rekomendację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w zakresie:

 1. Zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania.

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc powinna przyznać gmina na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta przysługuje bez kryterium dochodowego.

Zapewnienie posiłku i konieczność jego dostarczenia mieszczą się w ramach tego samego działania tj. zapewnienie posiłku lub produktów żywnościowych. W związku z tym jest to łączny koszt. W zakresie całości kwoty (posiłek, produkty żywnościowe, dowóz) gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

 1. Przyznania posiłku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 • posiłek;
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
 • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

Program zapewnia pozyskanie:

 • dodatkowych środków na dowóz posiłków – wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.

W związku z powyższym gminy mogą skorzystać w ramach Programu ze środków na dowóz.

 1. Przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły
  z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Należy podkreślić, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w którym stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 1. Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w którym osoby bezdomne stanowią jedną z grup docelowych, uczestniczą:

 • Federacja Polskich Banków Żywności,
 • Caritas Polska,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Polski Czerwony Krzyż.

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby bezdomne – zarównote przebywające w placówkach, jak i poza nimi.

 1. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Osoby bezdomne jako szczególna grupa odbiorców, jako jedyni mogą być kwalifikowani na podstawie oświadczenia przez pracowników/wolontariuszy organizacji partnerskich.
W praktyce osoba bezdomna zgłasza się do lokalnej organizacji, która należy do sieci dystrybucji Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej lub Polskiego Czerwonego Krzyża, tam składa oświadczenie, że spełnia kryteria do udzielenia pomocy i otrzymuje żywność w formie paczek lub jeśli organizacja wydaje posiłki – wformie posiłku.

 1. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWKACH UDZIELAJĄCYCH

TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA

Placówka udzielająca tymczasowego schronienia może w imieniu osób bezdomnych wystąpić do ośrodka pomocy społecznej, który kwalifikuje do pomocy z PO PŻ, o przyznanie wsparcia w ramach Programu.

Wówczas przekazuje (np. drogą elektroniczną lub telefonicznie) listę osób bezdomnych oraz ich oświadczenia, zawierające zakres informacji określony w Załączniku Nr 5.1 do wytycznych tego Programu oraz upoważnienie przedstawiciela placówki do odbioru żywności w imieniu każdej osoby z listy. Następnie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, po zakwalifikowaniu osób do wsparcia w ramach Programu, udostępnia informację właściwej organizacji partnerskiej o upoważnieniu przedstawiciela placówki udzielającej schronienia do odbioru żywności dla osób bezdomnych zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Programu.

WAŻNE!

Dystrybucja żywności finansowanej z PO PŻ nie jest jedynym rodzajem działalności, w jaką zaangażowane są organizacje partnerskie.

Część organizacji (w szczególności Caritas i PKPS) prowadzących dotychczas punkty wydawania bezpłatnych posiłków (np. jadłodajnie, punkty wydawania żywności) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których działalność w związku z obowiązującymi zaleceniami została znacząco ograniczona, obecnie dostarcza żywność do placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Agnieszka Strzępka/rzecznik prasowy wojewody lubelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.