EdukacjaGALERIANASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT Pierwszoklasiści po ślubowaniu

Wtorek 13 października 2015 roku to niewątpliwie data, którą uczniowie, rodzice i kadra nauczycielska Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Little Oxford” wspominać będą bardzo długo.
Po ponad miesięcznej nauce przyszedł czas na uroczyste ślubowanie szesnaściorga uczniów klasy I „a” LO.
Ceremonia przygotowana była z niezwykłą precyzją, uczniowie mieli okazję pochwalić się już nabytymi umiejętnościami lingwistycznymi, muzycznymi czy recytatorskimi.
Uroczystość otworzyła Aleksandra Rak-Gozdek pełniąca funkcję wicedyrektora placówki oraz wychowawca klasy pierwszej. Następnie głos zabrał Paweł Kolasiński – dyrektor szkoły.
Powitano gościa specjalnego, którym był Henryk Nowosad – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy tomaszowskim magistracie.
Aktu nadania tytułu „pierwszoklasisty” dokonał dyrektor Paweł Kolasiński.
Warto podkreślić, że w placówce kadra szczególną uwagę kładzie na naukę języków obcych (5 razy w tygodniu), na edukację muzyczną, a także ruchową. Wprowadzane są innowacyjne programy autorskie.

[print_gllr id=1017]
MagMa/fot.TPI

O SZKOLE
Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford:
mgr Paweł Kolasiński – dyrektor szkoły, edukacja muzyczna
mgr Aleksandra Rak-Gozdek – wicedyrektor, wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, „Klub Miłośników Książki”,
mgr Agnieszka Łypka – zajęcia komputerowe, koło „Klub Internauty”
mgr Teresa Furman – religia
mgr Jacek Paszkiewicz – wychowanie fizyczne
mgr Marta Gorzkiewicz – szachy
mgr Agnieszka Bełz – świetlica
mgr Agata Gruszecka – język angielski
mgr Beata Jagieła – psycholog.
Maksymalna liczba uczniów w każdej klasie wynosi 16 osób.
Cele osiągane będą poprzez aktywne metody edukacji oraz koncepcje pedagogiczne współcześnie uznane: koncepcję prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, glottodydaktykę B. Rocławskiego, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastykę twórczą R. Labana, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, elementy pedagogiki M. Montessori.
W szkole nauczyciele pracują:
– metodą projektu – jest to najbardziej interaktywna metoda nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się. Rozwija zainteresowania ucznia, kształtuje aktywną postawę wobec rzeczywistości, uczy samodzielności w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Projekt jest terminowym zadaniem, wymagającym podejmowania różnorodnych aktywności, realizowanym samodzielnie przez uczniów, według przygotowanego wcześniej planu.
– metodą Kłiziniera „Liczby w kolorach”
– organizują spotkania z ciekawymi osobami.
– realizują program własny „W 365/366 dni dookoła świata”
– Soft Start
Podążając za pozytywnymi doświadczeniami i opiniami naszych zagranicznych kolegów, jako jedna z pierwszych szkół w Polsce, wprowadzamy tzw. 'soft start’- delikatne, stopniowe rozpoczęcie dnia.
Oznacza to, że zachęcamy uczniów do przybycia do szkoły na godz. 8.00 – gdzie bezpośrednio pójdą do swoich klas, aby rozpocząć od porannej aktywności. Będzie to formalny początek dnia szkolnego.
Jednak pierwsza lekcja zacznie się o godz.8.15. Ten nowy system pozwoli nam na bardziej relaksujące rozpoczęcie nowego dnia szkolnego. Zauważono, że dzieci, które przychodzą bezpośrednio na lekcję, często czują się niespokojne, są bardziej nieśmiałe i zdenerwowane.
W ciągu 15 minut uczniowie pod opieką nauczyciela będą miały okazję poczytać, rozwiązywać zagadki, jak również będą miały szansę aby nadrobić zaległości oraz dokończyć pracę domową. Będzie to czas, w którym dzieci będą mogły zadawać nauczycielowi pytania, porozmawiać z nim, a także uczestniczyć w ustalaniu toku nauczania.
Uczenie się poprzez działanie:
Współpraca w grupach – umiejętność porozumiewania się z innymi,
Twórcze myślenie – wspieranie działań kreatywnych: budzenie zainteresowań i aktywności poznawczej,
Rozwój zdolności komunikacyjnych – umiejętność wyrażania swoich myśli i przekonań oraz zrozumienie innych
Propagowanie aktywności ruchowej – wszechstronnego rozwoju fizycznego
Obcowanie z kulturą i sztuką – poszerzanie horyzontów i umiejętności krytycznego myślenia
Wychowanie – zaszczepienie wartości moralnych i etycznych: nauczanie porozumiewania się w językach obcych; zaszczepienie poczucia własnej wartości i godności.
Znajomość języka angielskiego w obecnych czasach jest koniecznością.
Język angielski prowadzony przez nauczyciela Szkoły Językowej COM – pięć razy w tygodniu. W ramach nauki języka oferujemy dostosowane podręczniki do poziomu wiedzy dzieci, filmy językowe, zajęcia z native speaker- raz w tygodniu (8 osobowe grupy) w ramach czesnego, spotkania językowe, oglądanie filmów anglojęzycznych, spotkania z innymi osobami mówiącymi w języku obcy. Zapoznawanie z ciekawostkami z innych krajów, omawianie tematyki kultury, tradycji, zwyczajów czy nawet historii, np.: Thanksgiving – święto dziękczynienia obchodzone w czwarty czwartek listopada w USA, St. Patrick’s Day- święto irlandzkie obchodzone 17 marca. Znajomość zagadnień kulturowych uczy bowiem tolerancji dla innych ludzi. Również zamierzamy współpracować ze szkołami polskimi i angielskimi  co wydaje nam się doskonałą okazją by poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie języka angielskiego.
ZAJĘCIA DODATKOWE w LO:
SZACHY
– jako przedmiot dodatkowy – raz w tygodniu dla wszystkich w ramach czesnego.
Prowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi małego ucznia. Kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.
KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI – raz w tygodniu dla wszystkich w ramach czesnego.
To miejsce dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najciekawszych książek, swobodna dyskusja o przeczytanych książkach. To kreowania mody na czytanie. Miłym akcentem spotkań będzie poezja śpiewana przy akompaniamencie gitary i fortepianu. Celem Klubu jest poszerzenie znajomości literatury dziecięcej wśród dzieci z klas I-III (poziom 1) i dzieci klas IV- VI (poziom 2) oraz rozbudzenie zainteresowań i zainicjowanie własnej twórczości literackiej dzieci.
– codzienne czytanie książek dzieciom w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
– współpraca z Biblioteką Miejską,
– możliwość przynoszenia własnych ulubionych książki i dzielenia się nimi z innymi (kącik wymiany książek),
– noc z książką – raz w semestrze (śpiworki, poduszki, czytanie ulubionych książek).
KLUB MAŁEGO INTERNAUTY – raz w tygodniu dla wszystkich w ramach czesnego.
Dzieci wykazują duże zainteresowanie komputerem. Kółko daje uczniom możliwość korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego i przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Uczy rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z komputera i Internetu oraz uświadamia uczniom, że komputer może dostarczać nie tylko rozrywki, ale też kształcić wiele umiejętności, a także pomagać w nauce, która dzięki ciekawym programom będzie atrakcyjnym i pasjonującym zajęciem. Celem zajęć koła informatycznego jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin. Współpraca w ramach projektów „Fundacja nasza ziemia”, ekologia „Od Grosika do złotówki” podstawy przedsiębiorczości itp.
OPŁATY:
sekretariat szkoły mieści się w budynku przy ul. Króla Zygmunta 61, 22-600 Tomaszów Lubelski,
wpisowe 360 zł – wyprawka ucznia na cały rok,
czesne 360zł – 10 m-cy,
dwa miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień)-50% czesnego płatne dla wszystkich uczniów. Zapewniamy opiekę dla dzieci w ferie i wakacje w godz.: 8-14.00 (2 ostatnie tygodnie sierpnia – remont i przygotowanie klas lekcyjnych na przyszły rok szkolny)
podręczniki płatne przez rodziców,
50% zniżki czesnego na drugie dziecko uczęszczające do naszych placówek.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Little Oxford funkcjonują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także towarzyszące im własne programy nauczania skonstruowane przez naszych nauczycieli i realizujące założenia podstawy programowej nauczania ogólnego. Mając na uwadze misję i naczelne założenia naszej szkoły, poszerzyliśmy podstawowy program dydaktyczny o zajęcia artystyczne, językowe i informatyczne, tworząc ofertę edukacyjną sprzyjającą wszechstronnemu wykształceniu naszych wychowanków.
Harmonogram zajęć obowiązkowych na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) skonstruowany został w oparciu o sześć obszarów edukacyjnych:
I Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej prowadzi nauczyciel-wychowawca. Obejmują one przede wszystkim elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej (edukacja muzyczna, plastyczna, informatyczna a także treści dotyczące języka obcego nowożytnego i wychowania fizycznego zostały wyodrębnione osobnym programem nauczania).
1. Edukacja polonistyczna
Edukacja polonistyczna pełni nadrzędną rolę w edukacji elementarnej, co wiąże się z nauką komunikatywnego posługiwania się przez dzieci językiem ojczystym w mowie i w piśmie. Zakres edukacji polonistycznej obejmuje trzy elementy:
początkową naukę czytania i pisania,  kształcenie językowe, kształcenie literackie.
Umiejętność czytania, jaką dziecko ma zdobyć w pierwszych latach nauki, jest integralnie powiązana z umiejętnością pisania. Najważniejszym elementem umiejętności czytania jest rozumienie napisanego tekstu; aby to osiągnąć dzieci muszą znać poszczególne znaki języka pisanego, czyli litery. Cechy dobrego czytania to: płynność, poprawność, biegłość i wyrazistość. Umiejętność  pisania  polega  przede  wszystkim  na  zdolności  do spostrzegania, umożliwiającego rozpoznawanie, porównywanie i odtwarzanie znaków graficznych z uwzględnieniem ich charakterystycznych elementów. Pisanie to również zdolność przetwarzania  ruchu  na  obraz  ruchu.  Umiejętność  pisania  zostaje  przez  dziecko osiągnięta wówczas, gdy pismo dziecka odpowiada następującym kryteriom, jest:
czytelne, poprawne pod względem łączenia liter, estetyczne.
Funkcją  nadrzędną  języka jest funkcja  komunikatywna. Określona  sytuacja, w której znajdzie się dziecko, wymagać będzie zastosowania przez nie odpowiedniej konstrukcji składniowej jego wypowiedzi. Dziecko powinno umieć sformułować zdania o prostej i poprawnej strukturze, wyrażające jego myśli. Ważna jest umiejętność publicznego występowania, operowanie głosem adekwatnie do sytuacji przekazu, a także kontakt z audytorium, co wiąże się z nabywaniem umiejętności asertywnego wyrażania własnych opinii i ocen oraz odbierania i oceniania komunikatów wyrażanych w różnorodnych formach. W zakresie  kształcenia  literackiego  nadrzędną  umiejętnością  jest  rozumienie czytanego teksty polegające na „przekładaniu” języka symbolicznego na język wyobrażeń. W edukacji elementarnej wyróżnia się trzy poziomy rozumienia tekstu:
– wyodrębnianie z tekstu poszczególnych faktów i wydarzeń,
– wyodrębnianie stosunków przyczynowo-skutkowych,
– wyodrębnianie głównej myśli danego utworu literackiego.
2. Edukacja matematyczna
Edukacja matematyczna polega na zdobywaniu przez dzieci kolejnych doświadczeń, obejmujących stosunki ilościowe określonych przedmiotów i ich wzajemne relacje. Podstawowe pojęcia, którymi dziecko powinno się posługiwać, to pojęcie liczby i działania arytmetycznego.
3. Edukacja przyrodnicza
Edukacja przyrodnicza to próba poznawania przez dziecko środowiska, które je otacza. Nadrzędną wartością pedagogiczną tej edukacji jest umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych i społecznych.
4. Edukacja społeczna
Dziecko znajdujące się w nowej sytuacji, jaką jest dla niego podjęcie roli ucznia, potrzebuje  do  pełnego  i  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  zrozumienia, czułości i miłości płynącej z dwóch podstawowych środowisk, w których przebywa, z domu i szkoły. Ważne jest, by dziecko wierzyło we własne możliwości, czuło się bezpieczne i miało wsparcie w sytuacjach trudnych.
II Collegium Języków obcych nowożytnych
W Little Oxford obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. Zajęcia z tego języka realizowane są na poziomie rozszerzonym przez cały cykl kształcenia (od klasy I do VI). Codzienne lekcje prowadzone są przez nauczyciela posiadającego wykształcenie kierunkowe i zawierają treści określone w podstawie programowej nauczania ogólnego a także elementy edukacji językowej wykraczające poza wymogi określone przez MEN. Codzienny kontakt z językiem angielskim sprzyja systematycznemu i bezstresowemu opanowaniu podstawowych umiejętności językowych, jakimi są: mowa, czytanie, pisanie i słyszenie. Realizacji poszerzonego programu w zakresie języka angielskiego służy pracownia językowa wyposażona w programy multimedialne, książki, słowniki i filmy w j. angielskim oraz anglojęzyczne czasopisma dla dzieci i młodzieży. Program został poszerzony o zajęcia konwersacyjne prowadzone przez lektora native speaker’a.
Począwszy od klasy IV program zostanie poszerzony o wprowadzenie drugiego języka obcego.
III Collegium Informatyki i multimediów
1. Zajęcia komputerowe
Nauczanie wspomagane komputerem i zasobami internetowymi pozwala nie tylko rozwijać umiejętności informatyczne, ale przede wszystkim stwarza znakomite warunki rozwoju myślenia twórczego uczących się dzieci i oddziaływania na ich osobowość, przyspiesza i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności i zdobywanie wielu pożytecznych informacji.
Zajęcia komputerowe na wszystkich etapach kształcenia prowadzi nauczyciel-informatyk. Program – zgodnie z wymogami MEN w zakresie edukacji komputerowej – zakłada zdobycie umiejętności zastosowania technik informatycznych i internetowych w życiu codziennym, uwrażliwia też uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użycia komputera i multimediów oraz nieostrożnego poruszania się w sieci. Wiedza techniczna i informatyczna naszych wychowanków poszerzana jest m.in. przy pomocy animacji, quizów, programów graficznych i prezentacji multimedialnych. W naszej szkole rozszerzamy program nauczania z informatyki, m.in. o naukę programowania w środowisku Scratch. Jest to prosty język programowania wprowadzający uczniów w świat informatyki. Stworzony został przez MIT (Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych).
Tworząc projekty za pomocą Scratcha dzieci nauczymy nie tylko pisania programów komputerowych, lecz także kreatywnego myślenia, rozumowania i współpracy. Posługując się Scratchem można tworzyć gry komputerowe, animowane historyjki, prezentacje i inne.
IV Collegium artystyczne
Poszerzenie programu zajęć artystycznych ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego naszych wychowanków. Dziecko umiejętnie poruszające się w świecie muzyki, plastyki, filmu i tańca to dziecko kreatywne, o twórczym umyśle i bogatej wyobraźni, a po kilku latach – to wszechstronnie wykształcony i otwarty młody człowiek. Dlatego obok udziału w szkolnych i lokalnych spektaklach, koncertach i imprezach kulturalnych nasi uczniowie już na pierwszym etapie kształcenia uczestniczą w autorskich zajęciach artystycznych w zakresie dwóch przedmiotów:
1. Edukacja muzyczna
Edukacja  muzyczna  rozwija percepcję słuchową, aktywną postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem kierunkowym, w oparciu o program nauczania zatwierdzone przez MEN. Mają na celu nie tylko uwrażliwienie dzieci na szeroko pojętą muzykę, ale także wykształcenie w nich umiejętności myślenia abstrakcyjnego i świadomego poruszania się w muzycznej przestrzeni.  W klasach I-III istotnym elementem zajęć muzycznych jest ruch – dzieci poznają podstawy umuzykalnienia z elementami historii i zasadami muzyki oraz kształcenie słuchu.
2. Edukacja plastyczna
Edukacja plastyczna wspiera rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. Umożliwia dostrzeganie, przeżywanie przez dziecko piękna tkwiącego w naturze oraz wyrażanie jego spostrzeżeń i przeżyć za pomocą dostępnych technik plastycznych.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela- wychowawcę. Plan zajęć obejmuje m. in. pracę różnymi technikami, wiedzy o sztuce i kulturze. Celem zajęć jest rozwijanie plastycznej wrażliwości dzieci m. in. dbałości o czytelność i estetykę swojej pracy, rozwijanie plastycznych zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie ich wiedzy o wybitnych twórcach, stylach malarskich i architekturze, kształcenie umiejętności odczytywania przekazu zawartego w dziełach sztuki i inspirowanie do tworzenia własnych prac różnymi technikami plastycznymi (np. collage, mozaika, grafika, witraż, decoupage, szkic węglowy, rysowanie świecą, malowanie na szkle, malowanie na desce, rzeźbienie w glinie itp.). Treści zajęć  plastycznych korelują z innymi dziedzinami sztuki – w strukturę zajęć włączone zostały m.in. elementy literatury, muzyki, teatru i filmu.
3.  Edukacja techniczna
Edukacja techniczna to forma kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki. Dziecko podejmuje konkretne działania techniczne, nabywa związane z nimi umiejętności, przygotowuje się do rzetelnej i skutecznej pracy.
V Collegium fizyczne i edukacja zdrowotna
W ramach zajęć sportowych już na pierwszym etapie kształcenia proponujemy naszym uczniom doskonalenie sprawności ruchowej w ramach  przedmiotów:
1. Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne ma przede wszystkim zaspokajać naturalną potrzebę ruchu dzieci w młodszym wieku szkolnym, a także zwiększać poziom sprawności ruchowej przez rozwijanie cech motorycznych dziecka, takich jak: szybkość, siła, wytrzymałość, moc, zwinność i gibkość. Celem aktywności ruchowej jest wszechstronny rozwój dziecka, dążenie do rozwoju sprawności i wydolności fizycznej oraz koordynacji ruchowej, a także nabywanie podstawowych umiejętności przydatnych w różnych dyscyplinach sportowych.
Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego (posiadający wykształcenie kierunkowe), w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz elementy programów własnych. Nauczyciel w-f jest także odpowiedzialny za organizację wszystkich olimpiad i imprez sportowych w danym roku szkolnym. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej, wyposażonej we wszystkie niezbędne sprzęty (drabinki, materace, piłki, ławki, kosz podwieszany itp.). Program przewiduje także organizację zajęć i gier zespołowych na świeżym powietrzu.
2. Aerobik
W ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzony będzie także Aerobik z nauczycielem wychowawcą oraz codzienne spacery zależności od pogody.
VI Religia
Zajęcia organizowane są wyłącznie dla dzieci, których Rodzice wyrazili takie życzenie i podpisali oświadczenie w tej sprawie. Nauka religii przebiega na zasadach określonych aktami prawnymi wydanymi przez MEN i obejmuje treści zawarte w podstawie programowej katechezy, ustalonej przez Episkopat Polski (m.in. szeroką wiedzę na temat wiary katolickiej, przygotowanie do Pierwszej Komunii św., elementy etyki, wiedzę na temat pozostałych wyznań chrześcijańskich i innych religii, znajomość fragmentów Starego i Nowego Testamentu); zajęcia prowadzi nauczyciel-katecheta.

www.szkola.com.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *