Sprowadzanie zwłok do kraju. Jakie formalności wymagane?

W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych wiążących się ze śmiercią bliskiej osoby poza granicami ojczyzny, niezbędne okazuje się załatwienie szeregu różnorodnych formalności. Istotne jest zwłaszcza otrzymanie właściwych zaświadczeń i pozwoleń koniecznych do sprowadzenia zwłok do kraju.

Zasady prawne

Istnieją ściśle określone reguły prawne, według których mogą być organizowane transporty zwłok. Po pierwsze, należy wiedzieć, że kontrolę nad tym tematem sprawuje określona placówka państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego bądź graniczny inspektor sanitarny i to do nich zwracamy się w celu uzyskania wszystkich istotnych dokumentów umożliwiających nam przejście z formalności do praktycznego działania. Kiedy jednak mamy już wszystkie pozytywne zgody, musimy pamiętać, że przygotowano wiele rozmaitych wymogów natury prawnej, których przestrzegać należy bezwzględnie, decydując się na organizację przewozu ciała z innego państwa. Bieżące przepisy dopuszczają transportowanie zwłok samolotami, koleją, statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także specjalistycznie przygotowanymi wyłącznie do tego celu pojazdami, jak chociażby te dostępne w zapleczu logistycznym znanej w branży funeralnej marki Jakubisiak. Podstawową zasadą bezpiecznego przewożenia ciał jest zwłaszcza zadbanie o stworzenie bardzo rygorystycznie narzuconych warunków sanitarnych oraz technicznych.

Niezbędne dokumenty

Wśród obowiązkowych do załatwienia formalności związanych z przewożeniem zwłok zmarłego krewnego, na pewno trzeba zacząć od prób pozyskania zaświadczenia wydanego przez konsula polskiego w kraju, w jakim doszło do zgonu poszkodowanego i z którego zwłoki mają być transportowane do naszej ojczyzny. Generalnie, tego rodzaju dokument stanowi zarazem potwierdzenie braku przeciwwskazań do wywiezienia ciała i szczątków. Kolejnym obligatoryjnym pismem jest pozwolenie starosty, co jest podstawą do uzyskania zgody na pochowanie zmarłego w wybranym miejscu pochówkowym. Ten dokument wydawany jest na mocy uprzedniego porozumienia zawieranego z określonym punktem państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego. Równie ważne jest też zaświadczenie konsula polskiego, które wystawia się po zaprezentowaniu pozwolenia wyżej wspomnianego. Wnioski w sprawie wszelkich wyszczególnionych zaświadczeń mogą być rozpatrywane przychylnie, gdy występuje z nimi małżonek osoby zmarłej, krewny w linii prosty a więc dziecko, wnuk, czy prawnuk, krewny wstępny, a więc w linii prostej, to jest rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia, a także krewni bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa. Opisane formalności i konieczność dostarczenia właściwym organom stosowne dokumenty dla statystycznego Kowalskiego mogą okazać się „czarną magią”, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt przeżywania żałoby, dlatego dla niezorientowanych w tematyce organizacji transportu ciał z zagranicy dobrym rozwiązaniem okazuje się powierzenie tego zadania zaufanej firmie, która trudni się tego rodzaju działalnością na co dzień. Jedną z rekomendowanych marek jest wyszczególniony już wcześniej podmiot Jakubisiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.