Uncategorized

TOMASZÓW Jest praca w magistracie

Właśnie ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy w tomaszowskim magistracie.
Bumristrz miasta poszukuje kandydata/kę na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. koordynowania funduszy zewnętrznych.
Wymagania niezbędne:
1/ obywatel polski, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.
2/ Wykształcenie: wyższe I stopnia – licencjat lub II stopnia – magisterskie
3/ Wymagania w zakresie pracy zawodowej: minimum 2 lata na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych), znajomość polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 i zasad realizacji programów, projektów i działań finansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Microsoft Office, znajomość zasad prowadzenia inwestycji publicznych, studia podyplomowe i udokumentowane szkolenia i kursy z zakresu funduszy zewnętrznych
Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, praca w pozycji siedzącej, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę i inne urządzenia biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca ma charakter indywidualny wymaga jednak współpracy z innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi
Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: 0 %
Inne uwarunkowania stanowiska: praca na jedną zmianę, pełny wymiar czasu pracy, obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,. W przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem – zarządzenie Nr 264/2009 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski.
Cechy psychospołeczne: zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, zdolności analityczne, życzliwość i uprzejmość w stosunku do przełożonych, współpracowników i interesantów, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
Cechy niepożądane: zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
Podstawowe zadania przedmiotowe:
1/ diagnozowanie potrzeb, inicjowanie oraz koordynowanie działań pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania projektów i ich realizacji
2/ bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych w tym z Unii Europejskiej
3/ analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich
4/ pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno-gospodarczy rozwój miasta, danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych
5/ przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i koordynowanie ich bieżącej obsługi
6/ bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów
7/ przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, przygotowania wniosku do rozliczenia, prowadzenie projektu, dokumentacji finansowo – rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów
8/ współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami w zakresie wspólnych inicjatyw dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych
9/ pomoc merytoryczna dla miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania wniosków o fundusze zewnętrzne
10/ współorganizowanie szkoleń w zakresie tematyki związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
11/ udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) życiorys (Curriculum Vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
3) kserokopie świadectw pracy
4) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, złożony w oryginale (według wzoru określonego załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U Nr 115, poz. 971)
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznyc
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
1) osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Lwowska 57 lub
2) za pośrednictwem Urzędu Pocztowego
W obydwu przypadkach dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach adresowanych następująco:
Urząd Miasta
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
Dotyczy naboru na stanowisko: samodzielne stanowisko urzędnicze ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://www.umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (listy motywacyjne i życiorys – CV) powinny być opatrzone klauzulą:
– Wyrażam zgodę dla Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski z siedzibą przy ul. Lwowskiej 57 22-600 Tomaszów Lubelski na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.)
mat. UM w TL/grafika trenddesign.co.uk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *