Uncategorized

TOMASZÓW Jest praca w Urzędzie Skarbowym

Izba Skarbowa w Lublinie, dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko starszy referent w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Izba Skarbowa w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
Miejsce wykonywania pracy:
Tomaszów Lubelski
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Rolnicza 17
22-600 Tomaszów Lubelski
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie czynności sprawdzających składanych deklaracji, wniosków mające na celu sprawdzenie ich poprawności, terminowości oraz rzetelności,
prowadzenie czynności sprawdzających deklaracje VAT w zakresie weryfikacji zasadności zwrotów podatku od towarów i usług,
prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących wniosków VZM w zakresie poprawności i zasadności,
prowadzenie innych czynności sprawdzających należących do właściwości komórki celem stwierdzenia zgodności danych wykazanych w deklaracjach lub wnioskach z dokumentami źródłowymi.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim znajduje się przy ul. Rolniczej 17 w Tomaszowie Lubelskim. Budynek jest wielokondygnacyjny i nie posiada windy. Piętra nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów prawa podatkowego,
umiejętność stosowania prawa oraz analitycznego myślenia,
umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres,
asertywność, komunikatywność, kreatywność;
wymagania dodatkowe
wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
doświadczenie zawodowe 6 m-cy pracy w administracji lub w obszarze stosowania prawa podatkowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
30-11-2015
Miejsce składania dokumentów:
Izba Skarbowa
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
Inne informacje:
Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78 (sprawy organizacyjne) lub (84) 666-01-29 (sprawy merytoryczne).
mat. kpmr.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *