TOMASZÓW Radni obradowali

1 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się 34.  sesja 7. kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Sesję zainaugurował burmistrz miasta Tomaszów Lubelski – Wojciech Żukowski, który wręczył okolicznościowy list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek młodszemu aspirantowi Komendy Powiatowej Policji Panu Adamowi Krzaczkowskiemu z okazji otrzymania tytułu Dzielnicowy Roku 2017 powiatu tomaszowskiego w konkursie dla dzielnicowych „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy”.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o: zakończonej budowie linii kablowej i oświetleniowej przy ulicach Siwa Dolina, Leśna i Mickiewicza, zakończonym remoncie ulic Długosza, Witosa i Spokojnej, dostosowaniu sanitariatów dla potrzeb uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, likwidacji barier architektonicznych oraz generalnym remoncie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, remoncie cmentarza wojennego. Większa część inwestycji została pokryta ze środków zewnętrznych pozyskanych, np. z Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Jednocześnie Burmistrz Miasta poinformował organizowanych w mieście imprezach kulturalnych, m.in. Koncercie Lata z Radiem, o koloniach dla dzieci z rodzin polonijnych na Ukrainie realizowanych w Świetlicy Środowiskowej „Krokus” w Tomaszowie Lubelskim oraz pracach wykonywanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, tj. remontach chodników i utrzymywaniem porządku i czystości na terenie miasta. Burmistrz powitał na sesji nowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Pana Witolda Piturę oraz nowego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Pana Andrzeja Mandziuka, którzy z dniem 1 września objęli stanowiska.

W kolejnej części sesji Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2016 rok. Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej ulicy Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy dróg powiatowych ulic: Mikołaja Kopernika i 29–go Listopada w Tomaszowie Lubelskim;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. zmiany nazwy ulicy na terenie miasta;
 6. uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim;
 7. nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim;
 8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym;
 9. uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok;
 10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przeniesienie za wynagrodzeniem własności działki na 137/8 ark. 13 o pow. 0,0150 ha położonej przy ul. Długosza w Tomaszowie Lubelskim zabudowanej w części budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności;
 11. zbycia nieruchomości – działki nr 57 ark. 21 o pow. 335 m2, położonej przy ul. Staszica w Tomaszowie Lubelskim, zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki;
 12. zbycia nieruchomości – działki oznaczonej nr 414 ark. 38 o pow. 21 m2 położonej pomiędzy ulicami Gen. Leopolda Okulickiego i Szarych Szeregów w Tomaszowie Lubelskim;
 13. przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski do „Tomaszowskiego Klastra Energii”;
 14. zmiany uchwały nr XXXI/276/2017 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022;
 15. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.