TARNAWATKA Wielkanocnie w GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce postawił na kultywowanie tradycji.
Właśnie ogłoszono konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną i na palmę wielkanocną. Ponadto w miejscowości odbędzie się przedświąteczny kiermasz ozdób.
Szczegóły na plakatach.


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce pod patronatem Wójta Gminy Tarnawatka
PROGRAM KONKURSU:
30 marca 2017 – ostateczny termin składania prac
2 kwietnia (niedziela), godz. 12.00 – Kiermasz Wielkanocny: rozstrzygnięcie konkursu,  wręczenie dyplomów i nagród.
CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.
2. Przybliżenie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocy.
3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.
4. Promocja osób utalentowanych plastycznie.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Tarnawatka.
2. Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć swoją pracę wraz z kartą zgłoszeniową w terminie do 30 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce lub Urzędzie Gminy Tarnawatka.
3. Tematyka prac dotyczy świąt Wielkanocy, technika ich wykonania jest dowolna.
4. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
5. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: zawartość treści wielkanocnej,
estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania.
6. Komisja oceni prace w  pięciu kategoriach wiekowych:
I kategoria:  dzieci przedszkolne
II kategoria:  6 – 9 lat
III kategoria: 10 – 12 lat
IV kategoria: 13 – 15 lat
V kategoria:  16 – 100 lat
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast nagrodzeni dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie dyplomy i nagrody zostaną wręczone na  podsumowaniu konkursu podczas Kiermaszu Wielkanocnego (2 kwietnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce).
8. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień.
9. Wyniki konkursu dodatkowo zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej        www.tarnawatka.pl. najpóźniej  do 14 dni od ogłoszenia wyników.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Karta zgłoszeniowa  powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, numer telefonu, adres. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie ozdoby wielkanocne będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce przez cały miesiąc, po tym czasie autorzy ozdób bożonarodzeniowych będą mogli je odebrać.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KARTA ZGŁOSZENIOWA NA GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
Imię i nazwisko
Kategoria wiekowa
Rodzic/opiekun prawny*
Telefon kontaktowy
Adres
Zgłoszenie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury  w Tarnawatce bądź do sekretariatu Urzędu Gminy Tarnawatka lub wysłać drogą elektroniczną na adres: gok@tarnawatka.pl  
Zgłoszenie należy dostarczyć do 30 marca 2017 r.
*- uzupełnić w przypadku kategorii wiekowej I-IV
REGULAMIN III KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce pod patronatem Wójta Gminy Tarnawatka
CELE KONKURSU:
1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej  związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
3. Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną.
4. Aktywizacja mieszkańców gminy Tarnawatka w kierunku uprawiania sztuki ludowej.
Rozbudzanie inwencji twórczej mieszkańców gminy Tarnawatka.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Tarnawatka.
2. Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie do 3 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce lub Urzędzie Gminy Tarnawatka lub wysłać na adres: gok@tarnawatka.pl
3. Palmę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017 r. do godz 10.00. Uczestnicy konkursu wezmą udział w procesji z Palmami Wielkanocnymi o godz. 10.45 sprzed parkingu przy GOK do Kościoła Parafialnego w Tarnawatce.
4. Oceny palm dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
5. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach:
Kategoria I: Palma  Mała do 1,5 metra (kategoria dla dzieci i młodzieży
Palma powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych lub techniką nowoczesną z zastosowaniem oryginalnych materiałów florystycznych.
Kategoria II: Palma Duża (wykonana grupowo)
Palma powinna być wykonana w sposób tradycyjny lub oryginalny i mieć powyżej 3 metrów wysokości. Palma powinna być tak wykonana aby było możliwe swobodne jej postawienie. Wysokość palmy jest mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ozdób. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.
6. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę:
*zgodność z regulaminem konkursu, *pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
*dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
*wielkość i bogactwo użytych materiałów,
*samodzielność i estetykę wykonania pracy.
7. Dla autorów najwyżej ocenionych Palm Wielkanocnych zgłoszonych do konkursu organizator przewidział nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się po sumie 9 kwietnia 2017 r.
8. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień
9. Wyniki konkursu dodatkowo zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.tarnawatka.pl. najpóźniej do 14 dni od ogłoszenia wyników.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje organizator.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KARTA ZGŁOSZENIA NA III GMINNY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
KATEGORIA II
Nazwa koła lub organizacji
Miejscowość
Opiekun koła lub organizacji
Telefon kontaktowy
Zgłoszenie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce bądź do sekretariatu Urzędu Gminy Tarnawatka lub wysłać drogą elektroniczną na adres: gok@tarnawatka.pl
Zgłoszenie należy dostarczyć do 3 kwietnia 2017.
KARTA ZGŁOSZENIA NA III GMINNY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
KATEGORIA I
Imię i nazwisko
Adres
Rodzic/opiekun prawny
Telefon kontaktowy
Zgłoszenie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce bądź do sekretariatu Urzędu Gminy Tarnawatka lub wysłać drogą elektroniczną na adres: gok@tarnawatka.pl
Zgłoszenie należy dostarczyć do 3 kwietnia 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.