TOMASZÓW Dyskutowali o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem nr 31/2012 burmistrza miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
– diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
– podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
– ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
– omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
– prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.