KRYNICE Będzie rewitalizacja

Gmina Krynice otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Krynice”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów konkursu zalicza się:
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.
Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.
Od 13 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.
Formularz konsultacyjny oraz ankietę można pobrać ze strony www.krynice.pl
Konsultacje trwają do dnia 21 kwietnia 2017 r.
Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:
1) Spotkanie z mieszkańcami w formie spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 21.04.2017 r. od godz. 16:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: ugkrynice@wp.pl lub telefonicznie pod nr (84) 663 02 25, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z
mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice.
2) Spotkanie z mieszkańcami w formie debaty konsultacyjnej w dniu 21.04.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Gminy pok. nr 9.
3) Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Krynice – www.krynice.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r. do Urzędu Gminy Krynice pocztą
tradycyjną (Krynice 1, 22-610 Krynice oraz elektroniczną na adres: ugkrynice@wp.pl, a także złożyć bezpośrednio w pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu (w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30).
Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 13 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Krynice – www.krynice.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji „) oraz w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy. Formularz będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Krynice w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krynice.
mat. UG Krynice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.