EdukacjaGALERIANASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT Pasowanie na przedszkolaka w Maciusiu (foto)

29 października 2015 roku w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Król Maciuś Pierwszy” odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Wydarzenie otworzył Paweł Kolasiński – dyrektor placówki oraz Katarzyna Grela-Wójtowicz – wicedyrektor.
Gościem specjalnym pasowania była Elżbieta Byra – metodyk, na co dzień pracująca z PS nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim.
Maluchy podczas uroczystości zaprezentowały fantastyczny program, w którym pokazały zebranym czego nauczyły się przez dwa miesiące uczęszczania na zajęcia.

[print_gllr id=1372]
mat./fot/ MagMa
Niedawno przebyta ewaluacja w „Maciusiu” zakończyła się ocenami AAA. Maciuś jako jedna z niewielu placówek w województwie lubelskim otrzymała tę najwyższą notę.
Misja placówki.
Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami, biorąc  pod uwagę konstruktywne sugestie rodziców. Zależy nam na tym, aby  dziecko poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się współdziałania z innymi dziećmi, z przyjemnością poznawało i rozumiało otaczający go świat. Uczymy naszych wychowanków samodzielności, podpowiadamy jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez respektowanie pięciu najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego tj. zasadę zaspokajanie potrzeb dziecka, zasadę aktywności, indywidualizacji, zasadę organizowania życia społecznego, zasadę integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji ). Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniać dobro od zła. Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka, dodatkowo wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zgodnie z profilem, przedszkole kształtuje i rozwija umiejętności artystyczne i językowe.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak
Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, stwarzamy mu szansę na rozwój zgodny z jego możliwościami. Robimy wszystko, by czuło się akceptowane, ważne i bezpieczne. W naszym przedszkolu stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju dzieci, kształtowania twórczej postawy. Uczymy samodzielnego myślenia, otwieramy na nowe doświadczenia.
Ucząc języków obcych chcemy  rozbudzić ciekawość poznawczą i otwartość na inne kultury. Realizujemy nie tylko programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN, ale również programy własne:
„365/366 dni dookoła świata” – program autorski pani W. Dziewiczkiewicz
„Spotkanie z biologia” – program autorski pani Katarzyny Grela-Wójtowicz
„Spotkanie ze sztuką” – program autorski pani Joanny Bardegi
Zajęcia umuzykalniające mające na celu kształcenie słuchu, wprowadzenie elementów zasad muzyki oraz historii muzyki – program autorski pana Pawła Kolasińskiego oraz pani Karoliny Obszyńskiej
Rytmika z elementami muzykoterapii i bajkoterapii – program autorski pani Katarzyny Panasińskiej
Cele i zadania przedszkola:
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na: wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi; udzielaniu dzieciom pomocy pedagogicznej;
umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; opiece nad dziećmi; wspomaganiu rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu dzieci; zapewnieniu wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego;
trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków; rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień i talentów wychowanków, szczególnie artystycznych i językowych.
2. Przedszkole ma na celu stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
przygotowanie do procesu pisania i czytania; przygotowanie do dalszego procesu edukacyjnego; naukę języka angielskiego; przygotowanie do właściwego zachowania w kontaktach społecznych;
inspirowanie wychowanków do działań twórczych; eliminowanie wad mowy i postawy; rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków; przystosowanie do pracy i zabawy w zespole;
uwrażliwianie na sztukę i piękno przyrody; organizowanie różnych form pomocy (zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, kompensacyjno – korekcyjne oraz innych form o charakterze terapeutycznym: porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców).
3. Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa.
Bieżąca działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza
Organizowanie pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową, ze Statutem i wewnętrznymi regulaminami przy współudziale nauczycieli i rodziców
Rozwijanie u dzieci umiejętności językowych – codzienne zajęcia z lektorem języka angielskiego, gry i zabawy w języku angielskim, słuchanie opowiadań i bajek po angielsku, krótkie występy okolicznościowe dla rodziców przygotowywane w języku angielskim
Rozwijanie u dzieci świadomości w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej:
– realizowanie programów własnych opracowanych przez nauczycieli, promowanie zdrowego stylu życia,
– organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz z przedstawicielami Służby Zdrowia, udział w konkursach i przeglądach o tematyce ekologicznej i zdrowotnej,
– organizowanie na terenie placówki i poza nią konkursów promujących zachowania prozdrowotne i proekologiczne (np. „Czyste powietrze wokół nas”)
– zagospodarowanie ogrodu (obsadzenie ogrodu trawą i innymi roślinami)
Realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci trzyletnich
Rozbudzanie zamiłowania do książek w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” prowadzonej przez Fundację ABCXXI
– codzienne głośne czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut
– zapraszanie rodziców, dziadków i innych osób, aby czytały dzieciom
– współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną dla dzieci
Promowanie i prezentowanie w środowisku pozytywnych postaw dzieci, udział w konkursach i przeglądach o różnorodnej tematyce
Organizowanie wycieczek do różnych ciekawych miejsc publicznych (m. in. muzeum, fotograf, apteka, sklep,TDK, szkoła podstawowa) oraz wyjazdów autokarowych, podczas których dzieci będą miały okazję poznać dalsze środowisko
Aktywizację społeczną dzieci poprzez udział w akcjach pomocy charytatywnej („Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, „Sprzątanie Świata”)  i innych działaniach organizowanych przez różne organizacje i fundacje
Zagwarantowanie przestrzegania praw i obowiązków dzieci zgodnie z Konwencją Praw Dziecka
Tworzenie warunków do osiągania przez wychowanków sukcesów poprzez stymulowanie ich zdolności (wczesna diagnoza, programy własne)
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu, troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne
Udzielanie dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno -pedagogicznej i logopedycznej przez zatrudnionych specjalistów
Zapewnienie urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych (taniec nowoczesny, karate, szachy,warsztaty plastyczne, fit kids)
Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
W ramach czesnego 360 zł oferta obejmuje: całodzienną opiekę pedagogiczną  w godzinach 6.30- 18.00; opiekę psychologiczną zapewnianą przez wykwalifikowanego psychologa – mgr Beatę Jagieła
bogaty, zatwierdzony przez MEN program zajęć dydaktycznych; zajęcia plastyczne; zajęcia z elementami dramy; zajęcia promujące zdrowy styl życia; zajęcia muzyczno-ruchowe;
zajęcia z edukacji ekologicznej; zajęcia z edukacji matematycznej; zajęcia kulinarne; aerobik; ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe; bajkoterapię; glottodydaktykę;
Odmienną metodę nauki czytania dr I. Majchrzak; język angielski – prowadzący:  lektorzy ze szkołę językowej COM.
Treści dydaktyczne realizowane w oparciu o cykl „Super Simple Song” oraz elementy metody TPR (Total Physical Responce). W nauczaniu wykorzystywana jest naturalna  sensoryczna aktywność dziecka; rytmikę,
zajęcia terapii pedagogicznej – prowadząca mgr Katarzyna Panasińska, Wioleta Dominik, Beata Jagieła; zajęcia logopedyczne – prowadzące mgr Katarzyna Kostyszyn, mgr Katarzyna Grela- Wójtowicz;
cykl zajęć pt. „Spotkanie z biologią” – prowadząca mgr Katarzyna Grela – Wójtowicz; cykl zajęć pt. „Spotkanie ze sztuką” – prowadząca mgr Joanna Bardega; spotkania z teatrem Art-re z Krakowa;
spotkania z ciekawymi ludźmi; religię – katecheta mgr Teresa Furman; organizację imprez okolicznościowych; wycieczki na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego; zajęcia umuzykalniające z elementami kształcenia słuchu – prowadzący mgr Karolina Obszyńska, mgr Paweł Kolasiński;
rytmika z elementami muzykoterapii i bajkoterapii- prowadzący mgr Katarzyna Panasińska, mgr Paweł Kolasiński .
Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane są przez Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku. Menu zatwierdzone przez dietetyka, zbilansowane kalorycznie i dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.
Dzienne opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi 8.50 zł.
Oferta dodatkowa. Warsztaty plastyczne – prowadząca Anna Brodowska, Joanna Bardega, Szachy – powądząca Marta Gorzkiewcicz; Język hiszpański – prowadząca Małgorzata Stępień lektor w szkole językowej COM
Karate – instruktorzy z Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego; Zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej – prowądzący Jacek Paszkiewicz, Zumba – prowadząca Aleksandra Okoń.
Tematyka zajęć dodatkowych ustalana jest w zależności od zainteresowań oraz potrzeb dzieci i ich rodziców, dlatego proponowany zestaw zajęć może podlegać modyfikacji.
Ponadto w ofercie placówki znajduje się pedagogika Marii Montessori oraz wczesne wspomaganie.
www.przedszkole.com.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *