KONKURS Niepodległa na afiszu

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.Regulamin Konkursu Plastycznego „Niepodległa na afiszu”.
W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, Stowarzyszenie Rozwoju Brzezin „Brzezina” ogłasza konkurs plastyczny na plakat upamiętniający tę rocznicę pod hasłem „Niepodległa na afiszu”
1. Cele konkursu:
a) uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
b) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
c) zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
d) popularyzacja trudnej formy plakatu,
e) rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień plastycznych,
f) kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych.
2. Opis konkursu: Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs prowadzony jest w kategorii wizualnej – obejmuje prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną.
3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu, komiksu lub albumu związanego z tematem konkursu w formacie A3. (Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie).
4. Uczestnik wykonuje jedną pracę, którą należy podpisać swoimi danymi osobowymi ( imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna). Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1.
5. Prace należy dostarczyć do Stowarzyszenia Rozwoju Brzezin „ Brzezina” do 5 listopada 2018r.
6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora konkursu.
7. Zasady oceniania prac: Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a)oryginalność przedstawienia hasła konkursu (umiejętność posługiwania się metaforą, znakiem plastycznym),
b)wartość plastyczną nadesłanej pracy (gama kolorystyczna, kompozycja), c)komunikatywność i czytelność przekazu,
d)pomysłowość i inwencję własną
e)zgodność z tematyką konkursu,
f)estetyka wykonania
8. Nagrody:
a)Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
b)Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
9.Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
10.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród połączone z wernisażem prac odbędzie się 10 listopada 2018r. O dokładnym terminie szkoły zostaną powiadomione drogą mailową lub telefonicznie.
11.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Załącznik:

1. Zgoda opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda opiekunów prawnych uczestnika na udział w konkursie na plakat, komiks lub album „Niepodległa na afiszu” oraz na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników konkursu i wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) na stronach internetowych organizatorów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. ………………………………………………………….. /czytelny podpis/.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Aktywne Pogranicze.

mat. prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!