Konkurs historyczny

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłosił kolejną, XII już edycję konkursu historycznego ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp dr

Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Znajdą się one również na stronie https://akzamosc.pl/ oraz przekazane będą drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/Zamość do szkół ponadpodstawowych i podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Prace konkursowe należy złożyć do dn. 23 kwietnia 2021 r. w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”.

            Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.  

Do dnia 10 maja 2021 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych  uczniach. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień  11 czerwca 2021 r.

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez instytucje, osoby wspierające nasz konkurs.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

            Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach  SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego
przez
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

 1. Organizator

      Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

      Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady olimpiad i konkursów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1580).

 1. Współorganizatorzy

     Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w szczególności te spośród szkół, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość, tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Patronat Honorowy

     Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp Marian Rojek,
Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

III. Cele konkursu

 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie
  i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej;
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
 • zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje medialne.
 1. Organizacja konkursu

Przedmiotem konkursu jest: 

 1. Szkoły podstawowe:
 • zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

            Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik,  prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

 1. Szkoły ponadpodstawowe:
 • zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik,  prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego (etap I) i międzyszkolnego (etap II).

Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania m.in.: bibliografii przygotowanej przez organizatora konkursu, stanowiącej załącznik
do regulaminu oraz nowszych publikacji nieuwzględnionych w tej bibliografii. Regulamin konkursu i bibliografia zostaną udostępnione na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

      Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 31 marca 2021 r. (załączniki).

UWAGA !

1 praca  – 1 autor

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora dokonuje oceny prac konkursowych, uwzględniając:

 • poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę (treść powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie do tematu, jego rozwinięcie oraz wyraźnie zaakcentowane zakończenie),
 • dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym podobne,
 • kompozycję i język pracy,
 • estetykę wykonania.

Prace, które spełniły wyżej wymienione warunki, powinny być nadesłane do dnia 23 kwietnia 2021 roku na adres:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,

 1. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem „Konkurs historyczny”

Do prac należy dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1), zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych
w przypadku uczestników  niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy
w druku, publikacje internetowe, medialne, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załącznik 2 lub 3).

Rozpatrywane będą jedynie te prace, które zostaną nadesłane
za pośrednictwem szkół, placówek oświatowych. Organizator, rozumiejąc obciążenie szkół działalnością edukacyjną związaną m.in.: z konkursami
i olimpiadami przedmiotowymi, dopuszcza możliwość indywidualnego zgłoszenia uczestników konkursu po wcześniejszym poinformowaniu Dyrekcji szkoły i przesłaniu przez nich zgłoszenia oraz pracy.

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości
lub fragmentarycznie.

Komisja, która oceni nadesłane prace, zostanie powołana w dniu 27 kwietnia 2021 r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. W jej skład wejdą m.in.: przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. 

     Prace konkursowe komisja oceni w dniu 30 kwietnia 2021 r.

          Zadaniem komisji będzie m.in.: poinformowanie dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach, co nastąpi w terminie
do dnia 10 maja 2021 roku.

W przypadku nieprzystąpienia szkoły do konkursu, dopuszcza się przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie do oceny przez w/w Komisję (patrz: organizacja konkursu).

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

          Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.

          Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

          Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

          Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu przekazanego mediom oraz umieszczonego na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

          Laureaci, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół zostaną zaproszeni
na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

 1. Nagrody

I miejsce – Aparat Instax Mini 9 + instax mini 4×10 + mini statyw

II miejsce – Kamera sportowa

III miejsce – Smartwatch

Wyróżnienia – Pendrive

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 roku.

VII. Uwagi końcowe

          Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, historii, plastyki oraz wychowawców klas o rozpropagowanie konkursu
w szkołach, placówkach oświatowych. Młodzież zachęcamy do licznego udziału.

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez:

Ewa Piścio – tel. 507 159 010

Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 501589888

                                                                                               

Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”

Organizator: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami

 1. Imię i nazwisko……………………………………………………………

     Klasa …………………………………..wiek…………………………………

     Pełne dane teleadresowe (miejsce zamieszkania, telefon/y, e – mail)………..

     …………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres szkoły (wraz z e – mail) ……………………………………

     …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna …………………………………….

     …………………………………………………………………………………

 

…………………………………….                                                    ……………………………………………

data i podpis Uczestnika                                                                     pieczęć szkoły, placówki oświatowej

 

Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”

Organizator: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Imię i nazwisko……………………………………………………………

     Klasa …………………………………..wiek…………………………………

     Pełne dane teleadresowe (miejsce zamieszkania, telefon/y, e – mail)………..

     …………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres szkoły (wraz z e – mail) ……………………………………

     …………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna …………………………………….

     …………………………………………………………………………………

 

…………………………………….                                                    ……………………………………………

data i podpis Uczestnika                                                            

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

                   ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

                        Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii    Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk,    Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

            …………………………………………….

            data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

                   ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

                        Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii    Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk,    Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

            …………………………………………….

            data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

                   ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

 

                        Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu  Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii  Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

            …………………………………………….

                        data i podpis uczestnik

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

   ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

                        Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk,    Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

  …………………………………………….

  data i podpis uczestnika

 

 

           

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.