TOMASZÓW Radni będą obradować

31 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta.
W proponowanym porządku obrad między innymi:
– sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
– interpelacje radnych
– odpowiedzi na interpelacje
– zapytania i wnioski. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
– zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
– sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
– informacja o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2016 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2017 – 2018
– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
– wskazanie uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej i oddziałów klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim miejsca realizacji obowiązku szkolnego
– ustalenie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski
– ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Tomaszów Lubelski
– ustalenie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenie Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
– podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017–2022
– zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
– wyrażenie zgody na zawarcie przez Miasto Tomaszów Lubelski porozumienia o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie
– zbycie nieruchomości nr 233/5 ark. 22 o pow. 58 m2, nr ½ ark. 28 o pow. 225 m2 i nr 14/1 ark. 28 o pow. 389 m2 położonych przy ul. Klasztornej w Tomaszowie Lubelskim
– wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości – działek nr 10/3, 11, 12, 13, 243/3 ark. 10 o łączonej powierzchni 7,25 ha stanowiących własność Miasta Tomaszów Lubelski, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
– uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
– ustalenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.